พระเจ้าจะมีผู้คน

พระเจ้าจะมีผู้คน

โฮเชยา 2:21-23 “’ในวันนั้นเราจะตอบ’ พระเจ้าตรัสว่า ‘เราจะตอบฟ้าสวรรค์และฟ้าจะตอบดิน แผ่นดินโลกจะตอบแทนด้วยข้าว น้ำองุ่น และน้ำมัน พวกเขาจะตอบยิสเรเอล แล้วเราจะหว่านนางลงในดินเพื่อเราเอง และเราจะเมตตานางที่ไม่ได้รับความเมตตา แล้วเราจะบอกผู้ที่ไม่ใช่ประชากรของเราว่า ท่านเป็นประชากรของเรา! และพวกเขาจะกล่าวว่า “พระองค์คือพระเจ้าของข้าพระองค์!”

ใช่ ในวาระสุดท้าย พระเจ้าจะมีชนชาติหนึ่ง…..ชนชาติที่ยังคง

แน่วแน่ต่อความจริงอันบริสุทธิ์ ต่อข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเต็ม ต่อภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายแก่พวกเขา พวกเขาจะพึ่งพาพระคริสต์สำหรับความต้องการทั้งหมดของพวกเขา พวกเขาจะยอมรับความชอบธรรมและอำนาจของพระคริสต์อย่างเต็มที่ในการพัฒนาตัวละครของพวกเขาผ่านการทรงนำขณะที่พวกเขารีบเร่งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ บทเรียนเกี่ยวกับวัตถุของพระคริสต์ หน้า 69 บ่งชี้ว่า “’เมื่อออกผลแล้ว เขาก็เอาเคียวเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว’ พระคริสต์กำลังรอคอยด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าในการสำแดงพระองค์เองในคริสตจักรของพระองค์ เมื่อพระลักษณะของพระคริสต์แพร่พันธุ์อย่างสมบูรณ์ในประชากรของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะเสด็จมาอ้างสิทธิ์พวกเขาเป็นของพระองค์เอง เป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนทุกคน ไม่เพียงแต่มองหาเท่านั้น แต่ยังเร่งการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อีกด้วย หากทุกคนที่ประกาศพระนามของพระองค์บังเกิดผลเพื่อรัศมีภาพของพระองค์ โลกทั้งโลกจะถูกหว่านด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐเร็วเพียงใด การเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายจะสุกงอมอย่างรวดเร็ว และพระคริสต์จะเสด็จมาเพื่อรวบรวมข้าวที่มีค่า”

คนของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจะละทิ้งความเห็นแก่ตัวและการคิดอุบายของมนุษย์ ผู้คนของเขาจะเป็นคนที่ถ่อมตนที่จะภักดีต่อพระเจ้าและไม่แสดงวิญญาณของการกบฏหรือเอาแต่ใจตัวเอง แต่จะยอมจำนนต่อความรักของพระคริสต์ คนกลุ่มนี้จะวิงวอนขอฝนปลายฤดูแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนกลุ่มนี้จะยกพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า คนกลุ่มนี้จะประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ในวิวรณ์บทที่ 14 และทูตสวรรค์องค์ที่สี่ของวิวรณ์บทที่ 18 เรียกผู้คนออกจากความสับสนและกลับไปสู่การนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงโดยตระหนักว่าวันสะบาโตวันที่เจ็ดเป็นตราประทับพิเศษของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ในการต่อต้าน ถึงเครื่องหมายของสัตว์ร้ายซึ่งเป็นวันอาทิตย์หรือวันอื่น ๆ ซึ่งเป็นวันบูชาสัตว์ร้ายซึ่งเราจะกล่าวถึงในภายหลังในข้อความนี้

คนเหล่านี้จะไม่ถูกครอบงำโดยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมจาก

ความจริงในพระคัมภีร์ พวกเขาจะไม่ถูกขัดขวาง หันเห หรือหันเหความสนใจจากสิ่งใดก็ตามที่ถือว่าถูกต้องทางการเมืองในเวทีสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ หรือการเมือง คนกลุ่มนี้จะสอดคล้องกับแผนการในพระคัมภีร์ไบเบิลของพระเจ้า การเปิดเผยเชิงพยากรณ์ อำนาจการช่วยให้รอด พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ คำแนะนำในพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ ความรักที่ครอบงำ พระบัญญัติ และแผนการสำหรับคริสตจักรของพระองค์

คนของพระเจ้าจะเทศนา มีชีวิต และเป็นพยานต่อผู้อื่นถึงความรักนิรันดร์ ความกรุณา พระคุณ ความชอบธรรม ความรอด ข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ และการเสด็จมาของพระคริสต์ในไม่ช้า  พระเจ้าจะมีชนชาติหนึ่งซึ่งพระองค์จะตรัสว่า “ท่านเป็นประชากรของเรา” และพวกเขาจะตอบสนองต่อพระเจ้าว่า “ท่านเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า”

พระเจ้าตรัสกับเราผ่านเปโตรใน 1 เปโตร 2:9-12 ว่า “…ท่านเป็นชนรุ่นหนึ่งที่ทรงเลือกสรร เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติพิเศษของพระองค์ เพื่อท่านจะได้สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกท่าน จากความมืดสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์ ซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่ชนชาติหนึ่งแต่บัดนี้เป็นชนชาติของพระเจ้า ผู้ไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้ได้รับพระกรุณา ท่านผู้เป็นที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องท่านในฐานะผู้พำนักอาศัยและผู้จาริกแสวงบุญ ละเว้นจากตัณหาทางเนื้อหนังซึ่งทำสงครามกับจิตวิญญาณ โดยประพฤติตนอย่างมีหน้ามีตาท่ามกลางคนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขากล่าวหาท่านว่าเป็นคนทำชั่ว พวกเขาอาจสรรเสริญพระเจ้าโดยการกระทำดีของท่าน ในวันตรวจเยี่ยม” 

พระเจ้าจะมีคนที่รักพระองค์มากจนพวกเขาเชื่อมต่อกับพระองค์ในชีวิตประจำวันและชีวิตของพวกเขาก็พูดได้ดังกับคนรอบข้างมากกว่าคำเทศนาใดๆ ที่เคยทำได้ ไม่ว่าจะโยนอะไรใส่คนของพระเจ้า พวกเขาก็ยังปรับตัวได้และทำให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นพละกำลัง พวกเขายืนหยัดอย่างทรหดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อหน้าหน่วยงานและกองกำลังแห่งความชั่วร้ายที่ไม่มีวันเอาชนะพวกเขาได้ เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างผู้คนที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ \

credit: oldladytitties.com nsyncwebguide.com free-twitter-backs.com PersonalTouchWebsites.com horotwitz.com invertercarepayyannur.com looterproductions.com jupiterwebcasts.com ParisWebJob.com QuestWebStudio.com